Kuran Yolu Tefsiri

Şaban PİRİŞ

KURAN SIRASINA GÖRE SÛRELER VE TEFSİRİ

1Fatiha
2Bakara
3Al-i İmran
4Nisa
5Maide
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62. 
63. 
64. 
65. 
66.
67. 
68.
69.
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86.
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99.
100.
101.
102. 
103.
104. 
105. 
106. 
107.
108. 
109. 
110. 
111. 
112.
113.
114. 
101.Karia
102.Tekasur
103.Asr
104.Hümeze
105.Fil
106.Kureyş
107.Mâun
108.Kevser
109.Kafirun
110.Nasr
111.Lehep
112.İhlas
113.Felak
114.Nas

ALFABETİK SIRAYA GÖRE SÛRELER VE TEFSİRİ

1A’la
2A’raf
3Abese
4Adiyat
5Ahkaf
6Ahzab
7Alak
8Al-i İmran
9Ankebut
10Asr
11Bakara
12Beled
13Beyyine
14Buruc
15Casiye
16Cin
17Cuma
18Duha
19Duhan
20En’am
21Enbiya
22Enfal
23Fatır
24Fatiha
25Fecr
26Felak
27Fetih
28Fil
29Furkan
30Fussilet
31Gaşiye
32Hacc
33Hadid
34Hakka
35Haşr
36Hicr
37Hucurat
38Hud
39Hümeze
40İbrahim
41İhlas
42İnfitar
43İnsan
44İnşikak
45İnşirah
46İsra
47Kadir
48Kaf
49Kafirun
50Kalem
51Kamer
52Karia
53Kasas
54Kehf
55Kevser
56Kıyamet
57Kureyş
58Lehep
59Leyl
60Lokman
61Mâide
62Mâun
63Mearic
64Meryem
65Muhammed 
66Mutaffifin
67Mü’min
68Mücadele
69Müddessir
70Mülk
71Müminun
72Mümtahine
73Münafikun
74Mürselat
75Müzzemmil
76Nahl
77Nas
78Nasr
79Naziat
80Nebe
81Necm
82Neml
83Nisa
84Nuh
85Nur
86Ra’d
87Rahman
88Rum
89Sâd
90Saff
91Saffat
92Sebe
93Secde
94Şems
95Şuara
96Şura
97Taha
98Tahrim
99Talak
100Tarık
101Tebağun
102Tekasur
103Tekvir
104Tevbe
105Tin
106Tur
107Vâkıa
108Yasin
109Yunus
110Yusuf
111Zariyat
112Zilzal
113Zuhruf
114Zümer

Nüzul Sırasına Göre Sûreler ve Tefsiri

1Alak
2Kalem
3Müzzemmil
4Müddessir
5Fatiha
6Lehep
7Tekvir
8A’la
9Leyl
10 Fecr
11Duha
12İnşirah
13Asr
14Adiyat
15Kevser
16Tekasur
17Mâun
18Kafirun
19Fil
20Felak
21Nas
22İhlas
23Necm
24Abese
25Kadir
26Şems
27Buruc
28Tin
29Kureyş
30Karia
31Kıyamet
32Hümeze
33Mürselat
34Kaf
35Beled
36Tarık
37Kamer
38Sâd
39A’raf
40Cin
41Yasin
42Furkan
43Fatır
44Meryem
45Taha
46Vâkıa
47Şuara
48Neml
49Kasas
50İsra
51Yunus
52Hud
53Yusuf
54Hicr
55En’am
56Saffat
57Lokman
58Sebe
59Zümer
60Mü’min
61Fussilet
62Şura
63Zuhruf
64Duhan
65Casiye
66Ahkaf
67Zariyat
68Gaşiye
69Kehf
70Nahl
71Nuh
72İbrahim
73Enbiya
74Müminun
75Secde
76Tur
77Mülk
78Hakka
79Mearic
80Nebe
81Naziat
82İnfitar
83İnşikak
84Rum
85Ankebut
86Mutaffifin
87Bakara
88Enfal
89Al-i İmran
90Ahzab
91Mümtahine
92Nisa
93Zilzal
94Hadid
95Muhammed –
96Ra’d
97Rahman
98İnsan
99Talak
100Beyyine
101Haşr
102Nur
103Hacc
104Münafikun
105Mücadele
106Hucurat
107Tahrim
108Tebağun
109Saff
110Cuma
111Fetih
112Mâide
113Tevbe
114Nasr